Σάββατο, 7 Οκτωβρίου 2017

Theocharis Bikiropoulos... vive a Katerini

Theocharis Bikiropoulos...
 vive a Katerini, tra i piedi del mitico Olimpo e la montagna Pieria delle nove Muse. E' autore di quattro raccolte poetiche e undici
opere teatrali. E' giornalista. Ha fondato e pubblicato riviste di tematica socio-culturale. E' stato presentatore di varie trasmissioni e direttore di notizie in canali radiotelevisivi. Lavora come insegnante in un liceo tecnico.Φωτογραφία του Μπικηρόπουλος Θεοχάρης Βελίκη Νόπη.
Φωτογραφία του Μπικηρόπουλος Θεοχάρης Βελίκη Νόπη.

Coralli celesti (Sto sognando)

Ci sono alcuni istanti
in cui ho bisogno dell'azzurro del mare con i coralli.
E i branchi di pesciolini rossi.
In altri istanti
ho bisogno del buio profondo del cielo senza stelle.
Sogno gli attimi
in cui i coralli diventeranno stelle, i pesciolini rossi galassie,
e il buio mare.

Theocharis Bikiropoulos

Traduzione dal greco
Georgia ChaidemenopoulouΦωτογραφία του Μπικηρόπουλος Θεοχάρης Βελίκη Νόπη.